3.6.20 Moje prawa i obowiązki

Każde dziecko w rodzinie to ważna osoba, o która trzeba szczególnie dbać.

Ale ta mała osoba ma swoje PRAWA I OBOWIĄZKI. Poproś mamę, by ci je przeczytała i objaśniła. Oto one:

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.”

Jan Paweł II

PRAWA DZIECKA

• Prawo do życia i rozwoju – oznacza, że nikogo nie wolno pozbawić życia, a dorośli muszą stworzyć dziecku warunki do prawidłowego rozwoju
• Prawo do życia bez przemocy i poniżania – oznacza, że bicie, znęcanie, okrutne i poniżające traktowanie są niedopuszczalne i karalne
• Prawo do wychowania w rodzinie – oznacza, że nikomu nie wolno zabrać dziecka od rodziców, chyba że z bardzo ważnych powodów; gdyby zdarzyło się, że rodzice będą osobno dziecko ma prawo do kontaktów z obojgiem rodziców
• Prawo do wypowiedzi – oznacza, że w ważnych sprawach dotyczących dzieci, dziecko samo może wygłosić swoje zdanie, opinie, oświadczyć własną wolę
• Prawo do stowarzyszania – oznacza, że dziecko może należeć do organizacji młodzieżowych, jeżeli ma 16 lat samo decyduje o swojej przynależności
• Prawo do swobody myśli, sumienia, religii – oznacza, że jeśli dziecko jest wystarczająco świadome – samo decyduje o swoim światopoglądzie, wcześniej jedynie rodzice mają prawo nim kierować
• Prawo do nauki – oznacza, że dziecko może uczyć się tak długo, jak pozwalają na to jego zdolności, jeżeli ma 6 lat może zacząć naukę w klasie „0”
• Prawo do tożsamości – oznacza, że dziecko musi mieć nazwisko, obywatelstwo, poznać swoje pochodzenie, mając 13 lat musi być zapytane o zgodę, gdyby miało zostać adoptowane, a także gdyby miało mieć zmienione nazwisko
• Prawo do informacji – oznacza, że dziecko powinno poznać swoje prawa, powinno mieć dostęp do różnych źródeł wiedzy
• Prawo do prywatności – oznacza, że dziecko może dysponować własnymi rzeczami, ma prawo do tajemnicy korespondencji, nikomu nie wolno bez bardzo ważnych powodów wkraczać w jego sprawy osobiste i rodzinne.

Niniejszy tekst zaczerpnięto ze strony http://www.dzieci.org.pl/pr6a.html

 OBOWIĄZKI DZIECKA

 • szanować swoich rodziców i aktywnie pomagać im w domowych czynnościach,
 • rzetelnie spełniać obowiązki ucznia,
 • szanować swoją pracę i innych,
 • dbać i szanować o zabawki oraz inne przedmioty otrzymane od rodziców i innych,
 • w przedszkolu, szkole i w domu zgodnie współdziałać z innymi dziećmi w zabawie,
 • szanować  i wzrastać w poczuciu odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze i wszystko co jest z tym związane,
 • akceptować i aktywnie pomagać osobom niepełnosprawnym i być wrażliwym na krzywdę innych
 • wiernie służyć Ojczyźnie,
 • być wiernym Bogu i religii

RZECZNIK PRAW DZIECKA

 • Poznaliśmy już życie Eskimosów (w przedszkolu), w poniedziałek byliśmy z murzynkiem, a dziś przeniesiemy się do wioski Indiańskiej. Przypomnij sobie bajkę Pocahontas, która pokazuje zycie Indian zanim pojawili się tam Europejczycy. Zwróć uwagę na ich związek z przyroda i siłami natury.
 • Zabawa – pląs: MICZITANKA (znacie z przedszkola)

Taka mała Miczitanka
mi się spodobała,
takie wielkie pióro miała,
ona taka mała,
taka mała,
takie pióro,
takie pióro,

taka mała,
taka mała,
takie pióro,
takie pióro,
taka mała.

 • PRACA PLASTYCZNA : wykonaj pióropusz indiański.

W zwyczaju Indian było ta, że im więcej Indianin miał zasług tym więcej mógł mieć piór.

 • Karty pracy:

6 latki – cz.5 s. 42-43

5 latki – cz. 4 s. 37