Sylwetka Absolwenta

Sylwetka absolwenta naszego przedszkola:

· Dobrze funkcjonuje w środowisku szkolnym

· Pozytywnie patrzy na świat, na siebie samego i innych

· Jest samodzielny w wykonywaniu zadań

· Umie porozumiewać się w różnych sytuacjach

· Jest ciekawy świata

· Jest asertywny

· Jest tolerancyjny

· Szanuje innych

· Prezentuje własne zdanie

· Aktywnie i bezkonfliktowo współdziała w zespole

· Przestrzega obowiązujące normy

· Umie wykorzystać zdobyta wiedzę i umiejętności