STATUT PRZEDSZKOLA

STATUT PRZEDSZKOLA
w Pakosławiu
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1
1. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole w Pakosławiu.
2. Przedszkole w Pakosławiu jest przedszkolem publicznym.
3. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:
Przedszkole w Pakosławiu
4. Lokalizacja przedszkola:
1) siedzibą przedszkola jest obiekt w Pakosławiu przy ulicy Parkowej 2,
w którym funkcjonują 3 oddziały przedszkolne;
2) oddział w Sowach nr 76, w którym funkcjonują 2 oddziały przedszkolne.
5. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Pakosław, ul. Kolejowa 2
,63-920
Pakosław.
§ 2
1. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:
1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole w Pakosławiu
z oddziałami w Sowach,
2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola w Pakosławiu,
3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika
pedagogicznego przedszkola,
4) rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz
osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§ 3

1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców
wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania
przedszkolnego.
2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego
rozwoju dziecka
3. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację
warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym,
społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu
przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji
oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub
przyspieszony,
5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści
adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych,
wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb
i zainteresowań,
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz
potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi
nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie,
sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu
drogowym,
8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz
dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych
sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych,
uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań
rozwojowych dzieci,
9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym
wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka:
mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru,
plastyki,
10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną
eksplorację
otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości
i umożliwiających
poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego,
adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,