PROGRAM

Nasz Oddział Przedszkolny pracuje w oparciu o PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. nr 4, poz.17)

Oprócz w/w pracujemy również na następujących programach:

1. Program ekologiczny ,,Przedszkolak ekologiem” autor; M.Jankowska

2. Program wychowawczy Przedszkola w Pakosławiu autor; M.Jankowska

3. Program nauczania religii ,,Jesteśmy dziećmi bożymi” wyd. św. Wojciecha Poznań, zatw. 18.07.2011

4. Program z edukacji regionalnej ,,Przedszkolak na ludowo” autor;B.Głowacz

5. Innowacja ,,W świecie książki” autor: Julita Barteczka , Anna Pałka

Programy zorientowane są na osobę wychowanka, jego rozwój. Dobór i układ treści zawartych w nich odpowiada założeniom Podstawy programowej, czyniąc z każdego z jej postulatów istotny problem edukacyjny. Treści programów uwzględniają najnowsze tendencje humanistycznej pedagogiki przedszkolnej, w jej teoretycznym i praktycznym wymiarze, wobec czego realizacja ich gwarantuje doskonałe przygotowanie dziecka do wymagań współczesności.

W przedszkolu realizujemy zadania w ramach następujących obszarów edukacyjnych;

· Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku

· Uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans

· Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie

· Rozwijanie wrażliwości moralnej

· Kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk dostępnych w doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym, technicznym

· Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć

· Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej

· Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych

· Kształcenie poczucia przynależności do własnego regionu kulturowego i narodu