O nas

Przedszkole w Sowach jest oddziałem i podlega Przedszkolu w Pakosławiu. Jako jednostka oddziałowa istnieje od IX 2004 ( wcześniej był to tylko oddział 6-latków ).

             Jesteśmy zlokalizowani , razem ze Szkołą Podstawową, w sąsiedztwie dużych rosłych topoli, po których wyglądzie obserwujemy mijające pory roku. Postanowiliśmy  więc nazwać się nieoficjalnie ,,Przedszkolem pod topolą” na znak przywiązania do otoczenia przyrodniczego. Mamy również swoją piosenkę przewodnią pod tytułem ,,Przedszkole pod topolą”. Piosenka ta towarzyszy nam zawsze podczas pasowania na przedszkolaka i nie tylko.

             Budynek przedszkola wyposażony jest z myślą o dzieciach w wieku 3-6 lat. Jest bezpieczny i funkcjonalny. W budynku jest sala zajęć dydaktycznych usytuowana na parterze dla dzieci młodszych (3-4 letnich) oraz sala na piętrze dla dzieci starszych (5-6 letnich). W ich wyposażeniu kierowano się przede wszystkim dobrem dziecka, jego potrzebą poznawania i edukacji. Bezpośrednio przy salach znajduje szatnia, łazienka oraz na piętrze gabinet do zajęć indywidualnych.

             W oddziale przedszkolnym dzieci mają możliwość odpłatnego korzystania z ciepłego napoju.

             Przedszkole jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00. Dzieci można przyprowadzać do godziny 8.00, a odbierać od godziny 13.00. Dzieci 5-6 -letnie maja dwa razy w tygodniu naukę religii. Dzieci mają również zapewnioną możliwość korzystania z terapii logopedycznej, gimnastyki korekcyjnej, chórku przedszkolnego i j.angielskiego. Uczestnictwo w terapii odbywa się za zgodą rodziców. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować różne zajęcia dodatkowe.

             W placówce zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującym programem nauczania. Sprawują opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych. Stosują twórcze i aktywizujące metody pracy m.in.. Metodę Dobrego Startu, ruchu rozwijającego W.Sherborne, pedagogikę zabawy, gimnastykę twórczą oraz stawiają na umuzykalnienie dzieci i edukację regionalną. Przygotowują również dzieci do różnych uroczystości przedszkolnych i różnorodnych konkursów. Starają się przez organizowanie wycieczek pokazać okolicę i nie tylko. Kadra pedagogiczna to osoby energiczne, zaangażowane, które cechuje fantazja, wytrwałość, opanowanie, a przede wszystkim miłość do dziecka.

             Nauczycielki współpracują z Poradnią Psychologiczno—Pedagogiczną w Rawiczu, zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc.

             Mamy dwie grupy przedszkolne. Dzieci w sali na dole noszą nazwę ,,BIEDRONKI” , a dzieci w sali na górze noszą nazwę ,,KRASNALE”. Nauczycielki co roku zmieniają się grupami i salami.

BIEDRONKI się nazywamy i codziennie w przedszkolu się spotykamy. Jesteśmy najmłodszą grupą, ale uczymy samodzielności. Poznajemy mnóstwo zabaw, każdego dnia uczymy się czegoś nowego. Dużo śpiewamy i tańczymy, a po każdej zabawie chętnie też sprzątamy. Zajęcia dodatkowe: zajęcia z logopedii, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, , chórku i j.angielskiego.

Jesteśmy najstarszą grupą w naszym przedszkolu. Codziennie zdobywamy nowe wiadomości, głosujemy, sylabizujemy. Bawimy się literkami i cyframi. Uczymy się ciekawych piosenek i wierszy, słuchamy opowiadań, które czyta nam pani. Mamy również zajęcia plastyczne i muzyczne. Bardzo lubimy ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe na placu przedszkolnym. Mimo wielu obowiązków zawsze mamy czas na wspólna zabawę. Zajęcia dodatkowe: religia, zajęcia logopedyczne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, chórku i j.angielskiego.

Nasz Oddział Przedszkolny pracuje w oparciu o PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. nr 4, poz.17)

Oprócz w/w pracujemy również na następujących programach:

1. Program ekologiczny ,,Przedszkolak ekologiem” autor; M.Jankowska

2. Program wychowawczy Przedszkola w Pakosławiu autor; M.Jankowska

3. Program nauczania religii ,,Jesteśmy dziećmi bożymi” wyd. św. Wojciecha Poznań, zatw. 18.07.2011

4. Program z edukacji regionalnej ,,Przedszkolak na ludowo” autor;B.Głowacz

Programy zorientowane są na osobę wychowanka, jego rozwój. Dobór i układ treści zawartych w nich odpowiada założeniom Podstawy programowej, czyniąc z każdego z jej postulatów istotny problem edukacyjny. Treści programów uwzględniają najnowsze tendencje humanistycznej pedagogiki przedszkolnej, w jej teoretycznym i praktycznym wymiarze, wobec czego realizacja ich gwarantuje doskonałe przygotowanie dziecka do wymagań współczesności.

W przedszkolu realizujemy zadania w ramach następujących obszarów edukacyjnych;

· Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku

· Uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans

· Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie

· Rozwijanie wrażliwości moralnej

· Kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk dostępnych w doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym, technicznym

· Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć

· Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej

· Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych

· Kształcenie poczucia przynależności do własnego regionu kulturowego i narodu

Sylwetka absolwenta naszego przedszkola:

· Dobrze funkcjonuje w środowisku szkolnym

· Pozytywnie patrzy na świat, na siebie samego i innych

· Jest samodzielny w wykonywaniu zadań

· Umie porozumiewać się w różnych sytuacjach

· Jest ciekawy świata

· Jest asertywny

· Jest tolerancyjny

· Szanuje innych

· Prezentuje własne zdanie

· Aktywnie i bezkonfliktowo współdziała w zespole

· Przestrzega obowiązujące normy

· Umie wykorzystać zdobyta wiedzę i umiejętności

PLAN

NASZ DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

7.30—8.00 witamy się, rozmawiamy, rysujemy, śpiewamy, bawimy się, oglądamy książeczki

8.30—8.35 mamy poranne ćwiczenia gimnastyczne

8.35—9.15 myjemy się, przygotowujemy do śniadania,jemy śniadanie

/ lepiej się nie spóźniać, lepiej pić ciepłą herbatę, i siedzieć z kolegami przy stoliku/

9.15—9.30 myjemy ręce

9.30—11.30 uczestniczymy w zajęciach dydaktycznych, zabawach, wychodzimy na spacer lub bawimy się na placu zabaw

11.30—12.00 przygotowujemy się do drugiego śniadania, jemy Śniadanie

12.00—14.00 odpoczywamy, bawimy się w sali lub na placu zabaw, Utrwalamy zdobyte wcześniej wiadomości i umiejętności, odchodzimy do domu<\p>

MAMO, TATO:

Mój pobyt w przedszkolu jest bardzo ważny, dlatego proszę:

- Przyprowadzajcie mnie punktualnie do przedszkola

- Odbierajcie mnie też punktualnie, bo inaczej pomyślę że o mnie zapomnieliście

- Przychodźcie na zebrania rodziców — to jest ważne dla nauczycielki i dla mnie

- Nie zapomnijcie, że w moim przedszkolu obowiązują pewne normy i zasady, których należy przestrzegać

- Jeśli wy będziecie się do tego stosować to i ja nauczę się tak postępować

- Mamo, tato zapewniajcie mnie o waszej miłości do mnie

- Kochajcie mnie tak samo mocno, kiedy jestem sam w przedszkolu i wtedy kiedy jesteśmy razem.

Rady dla rodziców:

- nie przeciągaj pożegnania w szatni, pomóż dziecku rozebrać się, pocałuj je na pożegnanie i wyjdź

- nie zabieraj dziecka do domu kiedy płacze przy rozstaniu, jeśli zrobisz to raz, będzie wiedziało, że łzami można wymusić wszystko

- Nie wymuszaj na dziecku, żeby zaraz po przyjściu opowiedziało, co wydarzyło się w przedszkolu, to powoduje niepotrzebny stres

-Jeśli dziecko przy pożegnaniu płacze postaraj się, żeby kilka dni odprowadzał je tata, rozstania z tatą są mniej bolesne

-Staraj się zachować rutynowy rozkład zajęć dziecka w pozostałej części dnia, czyli przed i po przedszkolu, np. pory podwieczorku, czytania, spaceru

-Nie omawiaj przy dziecku jego zachowań w przedszkolu zwłaszcza negatywnych i zawstydzających

Nasz zespół :)

img

Już wkrótce

img

Już wkrótce

Telefon

+48 065 5478 343

Adres

SOWY 76, 63-920 PAKOSŁAW

© 2017 Learn Kids. All rights reserved | Design by W3layouts.